Skip til hoved indholdet

Om os

Stu-uddannelsen på Platform

Stu Vejen har som navnet antyder sin fysiske placering i Vejen på Platform, Industrivej Vest 20, hvor vi har et værksted med montageopgaver, træværksted og undervisningslokale. Derudover driver vi en café på byens bibliotek, Café Noget Særligt, og et IT-værksted i Brørup. Vi har endvidere udekørende skov og serviceværksted, som løser opgaver på kommunens matrikler samt for øvrige virksomheder. Dette gør vi for at have så tæt en forbindelse til det ordinære arbejdsmarked som muligt, og for at bevare, øve og videreudvikle de færdigheder og kompetencer, der kræves der.

Læs mere om de enkelte værksteder her.

For at tilgodese den enkelte elev og dennes mål, ønsker og særlige vilkår, er uddannelsesforløbet på Platform fleksibelt. Den unge vil blive introduceret til forskellige arbejdsområder og retninger, men altid med afsæt i den enkeltes ønsker, kompetencer og mål. Uddannelsen indeholder undervisning på fælles forløb, linjefag, der består af praktisk træning i de forskellige værksteder samt praktikforløb på virksomheder. 

 

En uddannelse der peger ind i fremtiden

Udover stu rummer Platforms værksteder også forskelligartede og jobafklarende forløb (jf. LAB §91 & SEL §103). Platform er en del af Socialpædagogisk Center og samarbejder med Jobcentret, samt det lokale erhvervsliv i Vejen Kommune.

Et stærkt tværfagligt kommunalt samarbejde mellem elev, stu, pårørende, uddannelsesvejleder, jobcenter og socialområdet giver et mere målrettet, sammenhængende og helhedsorienteret uddannelsesforløb. Vi har også fokus på elevens overgange, både i opstarten af et stu-forløb, i praktik forløb og for at sikre en god udslusning efter endt uddannelse – det er afgørende for den unges fremtid.

 

Elevgruppen på Stu Platform er unge, som lever med psykisk sårbarhed, herunder udviklingsforstyrrelser som autisme (ASF) og ADHD, kognitive funktionsnedsættelser og generelle indlæringsvanskeligheder, skolevægring, senhjerneskade samt andre unge med lignende udfordringer, og som derfor ikke, i første omgang, har mulighed for at gennemføre en anden almen ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte.

Eleverne har typisk særlige udfordringer omkring hverdagsmestring samt behov for et helhedsorienteret og individuelt tilrettelagt forløb, der for de fleste indeholder basisundervisning, fælles forløb med udvalgte tilrettelagte emner, interne praktikforløb på Platforms værksteder og støttet ekstern praktik hos lokale virksomheder. Eleverne kan tilbydes sideløbende støtte (§82b og 85) i eget hjem fra Socialpædagogisk Center, hvis der er behov, og som personalet på stu samarbejder med.

For at gå på stu på Platform forudsættes det, at de unge er selvhjulpne og mobile i en sådan grad, at de kan klare forflytninger, personlig hygiejne og indtagelse af måltider. Det forudsættes desuden, at eleverne på sigt kan indgå i fælles forløb, hvor de med instruktioner og støtte kan undervises og beskæftiges i små grupper. Det tilstræbes, at den enkelte elev på sigt, i størst mulig grad, selvstændigt skal kunne varetage forskellige erhvervsrettede opgaver, for at sikre en god overgang til beskæftigelse og et selvstændigt liv efter endt stu.

En uge på Platform vil byde på aktiviteter og arbejdsopgaver på de forskellige linjefag og værksteder. Der vil også være undervisningsforløb i relevante emner, idræt, individuel undervisning og samtaletid/statusmøder. Og så dyrker vi fællesskabet på flere områder, hvor vi også gerne tager på ture ud af huset.

Fritid

På Platform gør vi vores bedste for at bygge bro til livet på den anden side efter endt uddannelse. Derfor opfordrer og støtter vi også vores elever til at blive/være en del at et ungdomsmiljø/fællesskab allerede mens eleverne går på stu.

Hertil samarbejder vi med Socialpædagogisk Center, som har åbne tilbud og væresteder. Hertil kan blandt andre nævnes Fristedet (torsdage kl. 16-21), som er for unge ml. 18 og 35 år bosat i Vejen Kommune. Læs mere om Fristedet og øvrige tilbud her.

 

Vi arbejder recovery-orienteret og med afsæt i Empowerment. Den unge skal finde troen på sig selv og kontrollen over eget liv. Dette er med til, at enkelte opbygger mening og sætter mål for fremtiden.

Vi vægter det relationelle samarbejde med eleverne højt, så vi sammen finder og dyrker de unges interesser og kompetencer, som vi vedligeholder og lader udfolde sig. Det er forskelligt, hvordan vi lærer og derfor bruger vi også forskellige læringsstile, som særligt læner sig op ad det autismepædagogiske. Herunder kan blandt andet nævnes 'Learning by doing', mesterlære/sidemandsoplæring samt guidet og visuel støttet læring. Derudover bruger vi OCN-metoden, der er med til at anerkende og hylde læring.

 

Det skal være sjovt at lære og det skal være glædeligt at komme på arbejde. Derfor gør vi os umage for at vedligeholde og styrke trivslen blandt eleverne. På Platform er der højt til loftet. Vores kultur bygger på forståelse og accept for hinanden, og at alle behandles ligeværdigt. Vi skal være stolte af os selv og det vi laver. Vi kan alle noget og sammen kan vi mere.

Hvis du overvejer om, Stu Vejen kunne være noget for dig er det muligt at komme i en tilrettelagt praktik på to uger, hvor du kan prøve at være med på værksteder og i undervisningen. Dette aftales med stu-koordinator og UU-vejledning.

Kontakt stu-koordinator, Gitte Fly Lind: 23 20 60 35

Kontakt stu-vejleder, Preben Hedegaard Jensen: 21 46 56 97

Denne side er printet den 18-07-2024 22.28

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Links