Familie, Handicap & Socialpsykiatri

Missionen:

Familie, Handicap og Socialpsykiatri skal være medskabende i løsninger, der giver værdi for borgerne. Det kalder på, helhedsorienterede og fælles faglige løsninger, som en grundsten i vores ledelses-mindset og vores faglige tilgang i samarbejdet med både borgerne og samarbejdspartnere. Vi skal levere rette indsats, på rette tid, rette sted og med de rette kompetencer og med afsæt i en bæredygtig økonomisk praksis.

Det kalder på, at vi i Familie, Handicap og Socialpsykiatri arbejder med en høj grad af relationel kapacitet og socialfaglig kvalitet i opgaveløsningen såvel på udfører siden som på myndighedssiden. En socialfaglig kvalitet, der har som fundament at være inddragende og tillidsskabende i mødet med borgeren, de pårørende og samarbejdspartnere.

Visionen:

Missionen for Familie, Handicap og Socialpsykiatri tager afsæt i en vision om, at:

Skabe EN sammenhængende afdeling for Familie, Handicap og Socialpsykiatri

Kerneopgaven:

En vision, der har en overordnet kerneopgave som både ramme- og retningssættende for alt hvad vi samarbejder om i Familie, Handicap og Socialpsykiatri; både sammen med borgerne, pårørende og interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi udgør et arbejdsfællesskab, der er sammen om og fælles om

  • At være med skabere i, at borgeren får deltagelsesmuligheder i eget liv, og bliver så selvhjulpen som muligt
  • At være med skabere i, at børn og unge og deres familier opnår de bedste betingelser for at mestre eget liv med fokus på - og afsæt i - forebyggelse og fællesskaber

De Strategiske Pejlemærker:

Skal vi lykkes med missionen, visionen og kerneopgaven sammen med både borgere, pårørende og samarbejdspartnere, skal kursen, rammen og retningen tage afsæt i følgende strategiske pejlemærker der definerer og er definerende for alt hvis vi gør sammen i arbejdsfællesskabet i Handicap og Psykiatri:

  • Vi har kerneopgaven som styrende og retningssættende for vores arbejde såvel ledere som medarbejdere, således borgerne lykkes med at mestre deres eget liv i så høj grad, som det er muligt.
  • Vi arbejder med afsæt i tænkningen omkring fagland og borgerland